strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 739-222-476

Koronawirus: informacje i zalecenia

znajdziesz bezpośrednio na stronie:

 https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Najważniejsze wytyczne GIS dla uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły 
na rok szkolny 2020/2021 w związku z COVID-19

Stan na: 19 października 2020r.

Organizacja pracy w szkole/placówce w okresie pandemii musi umożliwiać zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły lub placówki oraz ograniczać gromadzenie się uczniów, szczególnie w miejscach wspólnych.

 1. Uczniowie/dzieci nie mogą uczęszczać do szkoły lub placówki, jeśli wykazują objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych lub któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą przyprowadzić ucznia/dziecko do szkoły lub placówki i je z niej odebrać, jeżeli nie wykazują objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Osoby wchodzące do budynku powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Instrukcja używania płynu oraz informacja o obowiązku jego użycia powinny być umieszczone przy wejściu do budynku szkoły lub placówki.
 4. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Nauczyciele pilnują, by uczniowie regularnie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 5. Należy zapewnić drogę szybkiej i stałej komunikacji z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia/dziecka, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.
 6. W razie zauważenia u ucznia/dziecka objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, nauczyciel powinien odizolować ucznia/dziecko, zapewniając dystans min. 2 m między uczniem/dzieckiem a innymi osobami. Następnie nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów), by odebrali ucznia/dziecko ze szkoły lub placówki własnym środkiem transportu.
 7. Po wejściu do budynku szkoły lub placówki należy bezzwłocznie umyć ręce.
 8. Opiekun odprowadzający dziecko do szkoły/placówki może wchodzić do budynku szkoły/placówki tylko do wyznaczonych stref przebywania. Zobowiązany jest zachować następujące zasady:

– 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

– dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracownika szkoły/placówki min. 1,5 m,

– przed wejściem do budynku szkoły lub placówki opiekun musi być zabezpieczony środkami ochronnymi: osłoną ust i nosa, rękawicami jednorazowymi (jeśli nie ma rękawic, musi bezzwłocznie zdezynfekować ręce).

 1. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole/placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum. Osoby z zewnątrz przebywające w wyznaczonych obszarach szkoły/placówki obowiązuje stosowanie środków ochrony indywidualnej: osłona ust i nosa, rękawiczki jednozrazowe, dezynfekcja rąk.
 2. Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć (np. piłki, skakanki) należy czyścić lub dezynfekować. Sprzęty i przedmioty, których nie można efektywnie wyczyścić ani zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 3. Sprzęt sportowy używany w sali gimnastycznej oraz podłogę należy myć detergentem lub zdezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 4. Podczas zajęć, w tym zajęć sportowych i wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczać ćwiczenia oraz gry kontaktowe.
 5. Wszystkie sale i korytarze muszą być wietrzone przynajmniej raz na godzinę, w czasie przerwy (w razie potrzeby również w czasie zajęć).
 6. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, nie rzadziej jednak niż 45 minut.
 7. Uczniowie/dzieci szczególnie w czasie przerw powinni/powinny korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły lub placówki.
 8. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki. W czasie zajęć przybory i podręczniki ucznia znajdują się na jego stoliku szkolnym, w tornistrze lub szafce szkolnej ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
 9. Uczniowie/dzieci nie powinni/powinny zabierać do szkoły lub placówki niepotrzebnych przedmiotów. Nie dotyczy to uczniów/dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności niepełnosprawnych. W ich przypadku należy pilnować, by uczeń/dziecko nie przekazywał/-o przedmiotu innym osobom. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni zadbać o regularne czyszczenie przedmiotu (pranie lub dezynfekcję).
 10. Należy opracować zasady bezpiecznego korzystania z szatni, w miarę możliwości umożliwić uczniom/dzieciom korzystanie z co drugiego boksu lub wprowadzić różne godziny przychodzenia i wychodzenia różnych grup uczniów/dzieci. Przy wejściu do szatni powinien się znajdować płyn do dezynfekcji rąk.
 11. Należy ograniczyć kontakty personelu kuchennego i administracyjnego z uczniami/dziećmi i nauczycielami.
 12. Należy opracować zasady korzystania z biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem 2-dniowej kwarantanny dla książek i innych materiałów bibliotecznych.
 13. Należy wyłączyć fontanny i źródełka wody pitnej oraz zapewnić uczniom/dzieciom korzystanie z dystrybutorów pod nadzorem opiekuna, zgodnie z zaleceniami higienicznymi GIS.
 14. Jeżeli uczniowie/dzieci lub pracownicy używają na terenie szkoły lub placówki rękawiczek lub maseczek jednorazowych, należy zapewnić miejsce lub pojemniki do ich wyrzucania (zgodnie z zaleceniami GIS).
 15. Codzienne prace porządkowe oraz dezynfekcja, w szczególności sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich (w tym klawiatury komputerów, włączników, blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków) podlegają systematycznemu monitorowaniu.
 16. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 17. Do regulaminu świetlicy szkolnej wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób ułatwiający dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela świetlicy. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy) szczególnie przed przyjęciem do niej dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 18. Należy w szkole upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godzin jego pracy z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 19. Obowiązkiem dyrektora jest opracowanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa i funkcjonowania szkoły lub placówki na czas pandemii.
 20. Zaleca się wywieszenie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a także instrukcji używania płynu do dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem, w szczególności w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.
 21. W szkołach ponadpodstawowych na terenie całego kraju obowiązuje nauczanie hybrydowe. Nie dotyczy to stref czerwonych, gdzie w szkołach ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie zdalne.