strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Górkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkolagorki.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-09-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;

2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:

 • podwyższony kontrast
 • jasne tło
 • skala szarości
 • podświetlane linki
 • możliwość powiększenia liter

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz przez pracownika dnia: 22.09.2020r.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w Górkach

Data ostatniego przeglądu i aktualizacja deklaracji: 2023-09-2.

Informacja o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej. Link do wyniku analizy: szkolagorki.edu.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Monika Seredziuk, email: sekretariat@szkolagorki.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 25/757-78-56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Górkach, ul. Szkolna 3, 05-311 Dębe Wielkie.

 • Lokalizacja szkoły (SP Górki) z dala od ciągów komunikacyjnych, gwarantuje pobyt w szkole i przedszkolu „ponad smogiem”, pozwala, że podczas gier i zabaw na boisku szkolnym i placach zabaw dzieci i uczniowie oddychają zapachem lasu.
 • Szkoła po modernizacji oraz rozbudowie posiada 14 sal dydaktycznych i pracowni, 1 salę gimnastyczną, jadalnię i kuchnię do wydawania posiłków oraz bibliotekę, które gwarantują wszechstronny rozwój ucznia.
 • W szkole funkcjonują również oddziały 4 przedszkolne.
 • Główne wejście do siedziby Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach, usytuowane jest od powiatowej drogi dojazdowej od ul. Szkolnej.
 • Do budynku prowadzą 1 główne drzwi wejściowe. Do budynku szkoły można się dostać po dodzwonieniu się przez domofon po wybraniu odpowiedniego numeru z wywieszonej przed wejściem liście.
 • Z budynku szkoły jest 7 wyjść ewakuacyjnych.
 • W szkole znajdują się dwa piętra, obok klatki schodowej jest platforma pozioma dla osób niepełnosprawnych.
 • Obiekt szkolny są całodobowo chroniony przez agencję ochrony oraz wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny.
 • Parking samochodowy znajduje się przy drodze dojazdowej do szkoły od strony ul. Szkolnej. Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Szkolnej.
 • Korytarze w budynku szkoły mają szerokość min. 2 m, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.
 • Drzwi wejściowe do sali gimnastycznych są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 25/757-78-56.
 • Toalety przystosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich znajdują się na terenie budynku.
 • Do budynku szkoły jest podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a /na tablicach indukcyjnych/ oraz oznaczenia w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Jednostka posiada pętle indukcyjne.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i części z nich nie umieszczamy ponownie na tej stronie internetowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 ze zm.).

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).