strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon/fax: (25) 757-78-56

W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach 

                                                            dzieci uczęszczają do jednego oddziału przedszkolnego.

 

Wychowawcą oddziału przedszkolnaego jest Pani Anna Renata Bylinka.


Wychowankowie oddziałów przedszkolnych korzystają z obiadów.

Nad profilaktyką zdrowotną dzieci czuwa pielęgniarka szkolna.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci pięcio i sześcioletnie. Biorą one czynny udział w życiu szkoły. Uczestniczą w apelach, uroczystościach, imprezach szkolnych oraz w koncertach muzycznych. Biorą udział w konkursach plastycznych i akcjach na rzecz pomocy innym. W ramach szerszej edukacji organizowane są wycieczki do teatrów i muzeów, wyjazdy integracyjne. Dzieci zdobywają wiadomości i umiejętności rozwijające wielokierunkową aktywność poznawczą.

W oddziałach przedszkolnych zapewniamy dzieciom opiekę, wspieramy rodziców w wychowaniu. Zajęcia prowadzone są w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Pełnimy funkcje doradcze wobec rodziny i wspieramy działania wychowawcze w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Informujemy na bieżąco o postępach dziecka.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Wynikające z powyższego celu zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
Cele realizowane są w ramach obszarów rozwoju dziecka:

1. Fizyczny związany z rozwojem samodzielności, samoobsługi i sprawności fizycznej poprzez udział w różnorodnych zabawach i zorganizowanych formach ruchu, a także kształtowanie właściwych postaw związanych z bezpieczeństwem dziecka i osób z jego otoczenia

2. Emocjonalny związany z poznawaniem różnorodnych emocji i uczuć, kształtowaniem odpowiednich zachowań wobec przeżywanych pozytywnych i negatywnych emocji przez dane dziecko i w stosunku do jego rówieśników oraz środowiska przyrodniczego

3. Społeczny związany z kształtowaniem właściwych interakcji międzyludzkich poprzez wprowadzenie dziecka w świat wartości moralnych, rozwijanie umiejętności respektowania i przestrzegania norm grupowych oraz właściwej komunikacji z innymi dziećmi i dorosłymi

4. Poznawczy związany z nabywaniem wiedzy i umiejętności rozumienia otaczającego świata, poznawania go wszystkimi zmysłami, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych poprzez eksperymentowanie, wykorzystania procesów poznawczych do opanowania treści z zakresu edukacji przyrodniczej, mowy i myślenia, matematycznej, technicznej, plastycznej i muzycznej


Dzieci w ciągu roku powinny osiągnąć dojrzałość szkolną, czyli gotowość do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Dlatego też uczymy dzieci samodzielności, współpracy z rówieśnikami, umiejętności porozumiewania się, zaprezentowania swoich umiejętności, wykazania się aktywnością poznawczą, zainteresowania wiedzą, cierpliwości podczas wykonywania i doprowadzania prac do końca, koncentracji uwagi na wykonywaniu określonych czynności. Dzieci uczą się podporządkowywać stawianym wymaganiom oraz panowania nad emocjami w trudnych sytuacjach i wyzwalania ich w pozytywnych reakcjach.

Zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze przez wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem pedagogicznym.