strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56

W naszej szkole pomoc uczniom zdolnym udzialna  jest na podstawie obserwacji nauczcyieli i wychowawców, konsultacji z rodzicami ucznia oraz opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Formy pracy organizacyjnej:

1. Wzbogacanie - polega na przystosowaniu nauczania do możliwości intelektualnych ucznia. Zwiększamy intensywność jego pracy, poszerzamy zakres wiedzy (wzbogacanie pionowe), dostarczamy w trakcie nauki większej liczby zadań o tym samym poziomie trudności (wzbogacanie poziome).

2. Akceleracja (przyspieszenie), wcześniejsze rozpoczynanie nauki, podwójna promocja (przeskakiwania klas), szybsze przerabianie materiału, system nauczania bezklasowego, wcześniejsze kończenie szkoły i przechodzenie na następny szczebel nauczania.

Te formy pracy są odpowiednie dla dzieci dojrzałych emocjonalnie, społecznie i fizycznie.

3. Nauka indywidualna -  organizowanie różnych form opieki nad wyróżniającymi się uczniami w klasie lub szkole, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaprogramowych – aż do nauki indywidualnej włącznie.

Ogólne zasady organizacji pracy ucznia zdolnego:

- utrzymać wysoki poziom stawianych uczniowi zadań i zapewnić sensowność zajmowania się nietypowymi zadaniami, ćwiczeniami, doświadczeniami, badaniami, projektami;

- uczyć obszerniejszego materiału lub nawet innego, stawiać uczniowi indywidualne cele np. udział w projektach międzynarodowych, kursach e-learningowych, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, pomoc kolegom w nauce, wolontariat.

Formy pracy:

1. praca indywidualna,

2. praca w grupach,

3. praca w parach,

4. przydzielanie uczniom zdolnym trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub indywidualnej,

5. stwarzanie uczniom zdolnym sytuacji wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności lub prac dodatkowych, 

6. różnicowanie stopnia trudności prac domowych i prac klasowych:

     − stopniowe zwiększanie wymagań,

     − przydzielanie uczniom zdolnym specjalnych ról: asystenta, lidera itp.,

     − praca pozalekcyjna,

     − organizacja konkursów i olimpiad.