strony internetowe
tworzenie stron
Czcionka domyślna A- A+
szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach szkoła podstawowa w górkach Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

im. Szarych Szeregów w Górkach
ul. Szkolna 3
05-311 Dębe Wielkie
Telefon: 25/ 757-78-56

 

 Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Górkach funkcjonują cztery oddziały przedszkolne,
tj.:
oddziały przedszkolne dla dzieci 3., 4. i 5. letnich oraz oddziały dzieci 6. letnich w którym realizowane jest roczne przygotowanie przedszkolne, tzw. zerówka.

Zakładamy możliwość łączenia dzieci z różnych grup wiekowych w zależności od ilości i zapotrzebowania na miejsca w oddziałach.

W roku szkolnym 2023/2024 wychowawcami oddziałów przedszkolnych są:

 1. Oddział 6-latków "Mali Odkrywcy": pani Marzena Fila

 2. Oddział 6-latków i 5-latków "Zuchy": pani Elżbieta Dębicka

 3. Oddział 5-latków i 4-latków "Biedronki": pani Bożena Paczuska oraz pani Alicja Kliczbor
                                         
 oraz nauczyciele współorganizujący: pani Olga Bukrzewska i pani Monika Seredziuk

 4. Oddział 3-latków "Jeżyki": pani Magdalena Misztalska

pomoc nauczyciela: pani Sylwia Książek

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych każdego dziecka.

Oferujemy:

 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania,
 • wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
 • indywidualizację pracy z dzieckiem,
 • przyjazną i serdeczną atmosferę,
 • dobre warunki lokalowe,
 • promocję zdrowego stylu życia (zdrowa żywność, wycieczki, spacery, wyjazdy),
 • bezpieczny plac zabaw,
 • konsultacje logopedy, neurologopedy oraz pedagoga,
 • ofertę zajęć dodatkowych,
 • zajęcia otwarte dla rodziców,
 • zajęcia dostosowane do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców,
 • imprezy okolicznościowe zgodne z kalendarzem imprez,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

ZAJĘCIA BEZPŁATNE:

 • Innowacja pedagogiczna – „W szachowej krainie”
 • religia
 • konsultacje logopedyczne
 • język angielski
 • realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Metody i techniki, z których korzystamy w pracy z dziećmi:

 1. Pedagogika zabawy,
 2. Metoda Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz,
 3. Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
 4. Elementy gimnastyki R. Labana,
 5. Metody relaksacyjne,
 6. Bajkoterapia,
 7. Muzykoterapia,
 8. Ekspresja muzyczno- ruchowa na podstawie aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss
 9. Zabawy fundamentalne,
 10. Kinezjologia Edukacyjna Paula E. Dennisona,
 11. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

W ciągu całego roku organizujemy:

 • wizyty w teatrach, na wystawach, w muzeach itp.
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • teatrzyki przyjezdne
 • ekcje muzealne
 • zajęcia w terenie
 • wycieczki autokarowe

Wychowankowie oddziałów przedszkolnych korzystają z pełnego wyżywiebia, tj. ze śniadań, obiadów i podwieczorków.

Nad profilaktyką zdrowotną dzieci czuwa pielęgniarka szkolna.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci pięcio i sześcioletnie. Biorą one czynny udział w życiu szkoły. Uczestniczą w apelach, uroczystościach, imprezach szkolnych oraz w koncertach muzycznych. Biorą udział w konkursach plastycznych i akcjach na rzecz pomocy innym. W ramach szerszej edukacji organizowane są wycieczki do teatrów i muzeów, wyjazdy integracyjne. Dzieci zdobywają wiadomości i umiejętności rozwijające wielokierunkową aktywność poznawczą.

W oddziałach przedszkolnych zapewniamy dzieciom opiekę, wspieramy rodziców w wychowaniu. Zajęcia prowadzone są w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Pełnimy funkcje doradcze wobec rodziny i wspieramy działania wychowawcze w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Informujemy na bieżąco o postępach dziecka.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Wynikające z powyższego celu zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
Cele realizowane są w ramach obszarów rozwoju dziecka:

1. Fizyczny związany z rozwojem samodzielności, samoobsługi i sprawności fizycznej poprzez udział w różnorodnych zabawach i zorganizowanych formach ruchu, a także kształtowanie właściwych postaw związanych z bezpieczeństwem dziecka i osób z jego otoczenia

2. Emocjonalny związany z poznawaniem różnorodnych emocji i uczuć, kształtowaniem odpowiednich zachowań wobec przeżywanych pozytywnych i negatywnych emocji przez dane dziecko i w stosunku do jego rówieśników oraz środowiska przyrodniczego

3. Społeczny związany z kształtowaniem właściwych interakcji międzyludzkich poprzez wprowadzenie dziecka w świat wartości moralnych, rozwijanie umiejętności respektowania i przestrzegania norm grupowych oraz właściwej komunikacji z innymi dziećmi i dorosłymi

4. Poznawczy związany z nabywaniem wiedzy i umiejętności rozumienia otaczającego świata, poznawania go wszystkimi zmysłami, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych poprzez eksperymentowanie, wykorzystania procesów poznawczych do opanowania treści z zakresu edukacji przyrodniczej, mowy i myślenia, matematycznej, technicznej, plastycznej i muzycznej


Dzieci w ciągu roku powinny osiągnąć dojrzałość szkolną, czyli gotowość do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Dlatego też uczymy dzieci samodzielności, współpracy z rówieśnikami, umiejętności porozumiewania się, zaprezentowania swoich umiejętności, wykazania się aktywnością poznawczą, zainteresowania wiedzą, cierpliwości podczas wykonywania i doprowadzania prac do końca, koncentracji uwagi na wykonywaniu określonych czynności. Dzieci uczą się podporządkowywać stawianym wymaganiom oraz panowania nad emocjami w trudnych sytuacjach i wyzwalania ich w pozytywnych reakcjach.

Zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej atmosferze przez wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem pedagogicznym.