Dyrektor

Renata
Osica-Duszczyk
dyrektor szkoły, zajęcia komputerowe, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna (wt) – nauczyciel dyplomowany